Montebello Ridge March 2005

We toured the Ridge Winery vineyards at the top of Montebello ridge on our bikes