Carmen Sandiego

Black and white sketches of Carmen Sandiego